ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


E-mail
แบบเรียนกศน.
ภาษาอาเซียน
คลังสื่อกศน.
บ้านเกษตรพอเพียง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาวัดญาณสังวร


วิจัยในชั้นเรียน

 

ชื่อเรื่อง   การใช้สมุดบันทึก กระบวนการวางแผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ พัฒนางาน เพื่อปลูกฝังกระบวนการคิด วางแผน และสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
ชื่อผู้วิจัย               นางสาวณัฎฐา ชมภูนุช
สภาพปัญหา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การเรียนชุมชนอิดซ์ฮาร์ด  พบว่านักศึกษาร้อยละ 80 ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง และไม่เอาใจใส่ไม่รับผิดชอบในการนำอุปกรณ์มาปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งเห็นได้จากการสังเกต และการประเมินชิ้นงาน การประเมินความพร้อมก่อนเรียน โดยนักศึกษาจะอ้างว่าลืม หรือถ้าขณะปฏิบัติงานนักศึกษาจะให้เหตุผลว่า ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ คือไม่รู้จักตนเองว่าถนัดอะไรหรือไม่ถนัดอะไร หรือชอบไม่ชอบกับงานที่จะปฏิบัติ จากการสอบถามและสัมภาษณ์นักศึกษา ถึงสาเหตุดังกล่าว สรุปได้ว่า
 
         1. นักศึกษาคิดว่ายากเกินความสามารถของตนเอง
         2. ยอมรับว่าตนเองขาดความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
         3. คิดวางแผนทำงานไม่เป็น จัดลำดับความสำคัญการปฏิบัติงานไม่ได้
 
จากสาเหตุดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คิดวางแผนการทำงานไม่เป็น และขาดความเอาใจใส่ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่รู้จักตนเองว่าถนัดหรือชอบอะไร ซึ่งถ้าหากไม่รีบหาทางแก้ไขปัญหาก็อาจจะทำให้นักศึกษามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ และไม่อยากเรียนต่อไป
ปัญหาการวิจัย
มีแนวทางใดที่จะช่วยแก้ไขให้นักศึกษาคิดเป็น วางแผนเป็น รู้จักตนเอง และมีความ    เอาใจใส่ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมายการวิจัย
เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขให้นักศึกษาคิดเป็น วางแผนเป็น รู้จักตนเอง และมีความเอาใจใส่ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
วิธีการวิจัย
              1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์และพูดคุยกับผู้เรียนนอกเวลา ถึงปัญหาดังกล่าว แบบกัลยาณมิตรให้นักศึกษานำเสนอวิธีการได้หลากหลาย ตามความพอใจของตนเอง
                2. เมื่อได้หลากหลายวิธีการแนวคิดจากนักศึกษาแล้ว ระดมพลังสมอง แยกแยะวิเคราะห์ว่าแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสียอย่างไร หลังจากนั้นคัดเลือกวิธีการที่มีข้อเสียน้อยที่สุดนำมาใช้
                3. จึงได้คัดเลือกวิธีการ ทำสมุดบันทึกประจำวัน กระบวนการวางแผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบพัฒนางาน โดยด้านหน้าของสมุดบันทึกให้นักศึกษา วาดภาพ ทำผังความคิดได้ตามใจชอบและให้ผู้เรียนไปจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยตนเอง อย่างน้อยประมาณ 20 แผ่น ตามจำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในหนึ่งปีการศึกษา โดยการจัดรูปเล่มผู้เรียนมีความอิสระในการคิดที่จะตกแต่งให้สวยงามตามชอบ
    4. ในแต่ละครั้งที่นักศึกษาเข้ามาเรียน หลังจากปฏิบัติงานแล้ว ให้นักศึกษาทุกคนบันทึกในสมุดบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการรับผิดชอบในครั้งต่อไป
                     5. หลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นคาบรายวิชานั้นๆ ทุกคนสรุปการบันทึกทั้งหมด เป็นการตกผลึกความ คิดของนักศึกษาเอง และนำส่งครู ซึ่งมีการประเมินสมุดบันทึกเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้แต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวกับชิ้นงานที่ปฏิบัติ เพื่อว่าจะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน
ผลการวิจัย
ผลจากการใช้สมุดบันทึกประจำวัน กระบวนการวางแผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ พัฒนางานแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป คือรู้จักตนเองเพิ่มมากขึ้น คิดวางแผนการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80 โดยเห็นได้จากนักศึกษามีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายเพื่อนนักศึกษา และครูได้ว่าการปฏิบัติงานนั้น มีวิธีการทำอย่างไรอย่างมีลำดับขั้นตอน และพอใจที่จะแก้ไขพัฒนางานโดยครูไม่ต้องเตือน รักความประณีต รักความสวยงามในชิ้นงานเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่า จากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนักศึกษาจะรู้จักคิดเป็นมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น นักศึกษายังได้นำวิธีการ การเขียนสมุดบันทึกประจำวันไป ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆในชีวิตต่อไป ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมีความสุขกับการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน และรู้จักตนเอง ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง อันส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 
ลงชื่อ        ณัฎฐา   ชมภูนุช       ผู้วิจัย
                                                          (นางสาวณัฎฐา   ชมภูนุช)
                                                            ครู กศน.ตำบล
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี
ที่อยู่ :  53/7 ถ.สีหบุรานุกิจ : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ :10510
เบอร์โทร :  0-2517-6774 , 0-2517-0655     มือถือ :  -
อีเมล : minburi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : http://www.korsornorminburi.com