ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


E-mail
แบบเรียนกศน.
ภาษาอาเซียน
คลังสื่อกศน.
บ้านเกษตรพอเพียง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาวัดญาณสังวร


กศน.เกมส์ article
วันที่ 10/09/2011   16:04:15
กิจกรรม กศน.เขตมีนบุรี

โครงการอบรมยาเสพติด วันที่ 06/10/2017   11:39:25
วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 2558 วันที่ 06/10/2017   11:42:33
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 06/10/2017   11:50:31
สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 06/10/2017   12:02:01
โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง วันที่ 06/08/2015   13:51:32
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน ระยะที่ 2 วันที่ 06/08/2015   13:46:21
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของสำนักงาน กศน. กทม วันที่ 06/08/2015   13:41:02
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 06/08/2015   13:41:22
โครงการธรรมมะสัญจร วันที่ 24/06/2015   15:32:42
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของสำนักงาน กศน.กทม.ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน วันที่ 24/06/2015   15:33:22
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายผลเพื่อยก ระดับการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร (IPM) วันที่ 24/06/2015   15:27:11
โครงการใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม วันที่ 10/06/2015   14:31:21
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต วันที่ 27/05/2015   12:40:59
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ใฝ่เรียนรู้ ชูคุณธรรม นำสามัคคีและคิดเป็น วันที่ 27/05/2015   12:38:12
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2558 วันที่ 06/05/2015   15:24:47
“โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ GFMIS” วันที่ 06/05/2015   15:19:26
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด วันที่ 23/04/2015   16:17:35
การสอบปลายภาคเรียนที่2/57 วันที่ 10/03/2015   11:55:08
โครงการสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร วันที่ 25/03/2015   10:53:58
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ วันที่ 26/03/2015   10:20:04
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกป่าชายเลน วันที่ 08/04/2015   10:51:32
ติดตามผลและนิเทศการสอน วันที่ 29/12/2014   14:36:09
สืบสานวัฒนธรรม 112 ปี เมืองมีน วันที่ 29/12/2014   14:01:40
โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา วันที่ 29/12/2014   13:54:26
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 08/12/2014   09:47:35
สอบเทียบระดับการศึกษาฯ สทศและกศน. วันที่ 08/12/2014   11:20:05
กิจกรรมเดินธรรมยาตรา - สมาธิ วันที่ 04/06/2013   10:40:01 article
กศน.เขตมีนบุรี ขยายเวลาการรับสมัครเรียน วันที่ 15/11/2011   11:39:48 article
ประมวลภาพการสอบปลายภาค วันที่ 06/10/2011   11:58:34 article
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย วันที่ 14/09/2011   11:15:20 article
โครงการ Funny Happy English Camp 2011 วันที่ 13/09/2011   15:28:08 article
โครงการฐานการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดเป็น วันที่ 13/09/2011   14:25:34 article
โครงการค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรม วันที่ 13/09/2011   14:19:26 article
วันแม่ ปี 2554 วันที่ 10/09/2011   16:12:49 article
เสวนาอาเซียน วันที่ 10/09/2011   16:07:36 article
กิจกรรมเดิน-วิ่ง2011 โอลิมปิคเดย์ วันที่ 27/07/2011   11:01:55 article
การสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา วันที่ 27/07/2011   10:23:47 article
โครงการแกนนำวิทย์ - ใกล้ชิดดวงดาว วันที่ 22/07/2011   10:49:31 article
ลีดเดอร์ กศน.เขตมีนบุรี วันที่ 22/07/2011   10:41:29 article
โครงการแห่เทียนพรรษา วันที่ 22/07/2011   10:07:41 article
พิธีไหว้ครูประจำปี 2554 วันที่ 03/07/2011   14:30:30 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 03/07/2011   14:16:40 article
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง 19 มิ.ย. 54 วันที่ 22/06/2011   15:03:59 article
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน กศน. วันที่ 28/06/2011   19:55:05 article
โครงการบึงพระยา(พา)ต้านไฟ วันที่ 24/06/2011   21:49:08 article
โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ วันที่ 31/05/2011   11:09:05 article
อบรมวิทยากรแกนนำในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา วันที่ 27/04/2011   16:43:42 article
ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 24/06/2011   21:50:05 article
ค่ายสร้างเสริมความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด สู่ชีวิตพอเพียงและคิดเป็น วันที่ 10/02/2011   10:28:13 article
กีฬาสีสัมพันธ์ประสานใจสามัคคี วันที่ 25/01/2011   09:26:50 article
ภาพกิจกรรมวัน Math day วันที่ 25/01/2011   09:26:12 article
งานวันพ่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ 07/12/2010   15:00:03 article
งานลอยกระทง กศน.เขตมีนบุรี วันที่ 23/11/2010   14:06:50
ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 23/11/2010   14:16:51
สอบมิติเทียบระดับ วันที่ 09/11/2010   10:04:19
โครงการอนุรักษ์คูคลองหนึ่งสายหลายวัฒนธรรม วันที่ 18/10/2010   15:40:11 article
โครงการมอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้น้องในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 18/10/2010   14:29:39
วันพลังรักแม่ของแผ่นดิน วันที่ 15/10/2010   14:43:31
โครงการทาสีห้องเรียน ศรช.อิดซ์ฮาร์ด วันที่ 15/10/2010   14:45:00 article
โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา วันที่ 15/10/2010   14:04:41 article
โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาตร์ วันที่ 13/10/2010   10:29:58 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 13/10/2010   10:32:26 article
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 15/10/2010   14:45:40 article
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 13/10/2010   09:36:11 article
กศน.เขตมีนบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25602 วันที่ 20/12/2017   11:17:55
กศน.เขตมีนบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25602 วันที่ 20/12/2017   11:17:54
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 2/2560 วันที่ 20/12/2017   11:16:18
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 01/07/2011   13:03:21 article
วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ วันที่ 18/10/2010   15:09:11Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี
ที่อยู่ :  53/7 ถ.สีหบุรานุกิจ : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ :10510
เบอร์โทร :  0-2517-6774 , 0-2517-0655     มือถือ :  -
อีเมล : minburi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : http://www.korsornorminburi.com