ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


E-mail
แบบเรียนกศน.
ภาษาอาเซียน
คลังสื่อกศน.
บ้านเกษตรพอเพียง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาวัดญาณสังวร


รับสมัครเรียนประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) article
วันที่ 04/10/2011   10:01:56

 

รูปแบบการประเมินมี 2 มิติ
1.      มิติประสบการณ์ โดยประเมินจากสภาพจริงและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประเมิน
2.      มิติความรู้ ความคิด โดยการทดสอบความสามารถ ดังนี้
-          การสื่อสาร
-          การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสิน
-          การดูแลสุขภาพกาย และจิตของตน
-          ความเป็นไทย สากล และพลเมืองดี
-          ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต
 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับ
1.      ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ 3,000 บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา
อนึ่ง หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ 3,000 บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน
2.      ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นนั้นๆ
 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของสถานศึกษา
สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา

สถานศึกษา
สถานที่ประกอบอาชีพ
กศน.เขตบางกอกน้อย
0-2866-2834
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางแค บางพลัด ภาษีเจริญ
หนองแขม ทวีวัฒนา
กศน.เขตดุสิต
0-2241-5945
ดุสิต ดินแดง บางซื่อ บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท
พระนคร ราชเทวี สัมพันธวงศ์
กศน.เขตวัฒนา
0-2391-8120
วัฒนา สาทร คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ห้วยขวาง 
วังทองหลาง 
กศน.เขตมีนบุรี
0-2517-6774
มีนบุรี จตุจักร ลาดพร้าว ดอนเมือง บางเขน ลาดกระบัง หนองจอก คลองสามวา สายไหม หลักสี่
กศน.เขตราษฎร์บูรณะ
0-2428-1558-9
ราษฎร์บูรณะ คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางขุนเทียน ทุ่งครุ บางบอน
กศน.เขตสวนหลวง
0-2321-6900
สวนหลวง บางกะปิ ประเวศ พระโขนง บางนา บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
1.      มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
2.      มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
3.      ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
4.      มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน
1.      รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์)   สำหรับติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน 1 รูป
2.      สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
3.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง
4.      สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
กรณีหลักฐานตามข้อ 2,3 และ 4 ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า
5.      หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพที่อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
6.      แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ
กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษาจะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วยข่าวสารประชาสัมพันธ์ กศน. เขตมีนบุรี

สอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2/58 วันที่ 06/10/2017   10:44:50
ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คร้้งที่ 1/2560 วันที่ 06/10/2017   10:53:25
สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29/07/2015   14:22:56 article
กศน.เขตมีนบุรี เปิดรับสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 06/10/2017   10:46:09
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบ E-Exam วันที่ 12/03/2015   15:46:03
ประชาสัมพันธ์การทดสอบการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1ปีการศึกษา2558(รุ่นที่4) วันที่ 10/03/2015   13:29:54
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการเทียบระดับฯ วันที่ 27/02/2015   13:32:30
งานประจำปีสืบสานประเพณี 112 ปี มีนบุรี วันที่ 27/02/2015   13:11:26
ประกาศผลสอบ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน วันที่ 02/12/2014   21:06:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครู ศรช. วันที่ 01/12/2014   11:11:40
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร กศน.เขตมีนบุรี วันที่ 27/11/2014   14:14:35
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557 วันที่ 10/11/2014   18:15:07
ประกาศตารางสอบเทียบระดับการศึกษาฯ ของกศน. วันที่ 26/11/2014   17:15:59
ประกาศตารางสอบเทียบระดับการศึกษาฯ สทศ วันที่ 26/11/2014   17:17:13
กิจกรรมทำกระทง ให้วัดบางเพ็งใต้ วันที่ 26/11/2014   17:17:54
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 26/11/2014   17:20:19
กศน.เขตมีนบุรี ย้ายที่ทำการใหม่ วันที่ 26/11/2014   17:22:33
ยินดีต้อนรับ ผอ.นิตยา เจริญสุข วันที่ 18/03/2014   11:04:06
ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2556 วันที่ 22/08/2013   16:05:54 article
การรับสมัครนักศึกษา English Program (EP) วันที่ 29/10/2012   21:57:43 article
การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 01/10/2013   09:29:04
รับสมัครครู ศรช. วันที่ 09/12/2013   16:14:52 article
กพช.มหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก วันที่ 16/05/2012   10:14:16 article
กพช.วันกาชาดโลก ปี 2555 วันที่ 30/04/2012   09:21:40
ประกาสผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 28/03/2012   15:28:48 article
คนทีรายชื่อตกหล่นการสอบ N-NET วันที่ 19/03/2012   15:07:56 article
รับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 23/02/2012   13:11:22
กพช. ของนักศึกษา ที่จะจบแล้วยังขาด วันที่ 13/02/2012   23:13:00
ประกาศผลสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา วันที่ 21/02/2012   15:23:13
N-NET วันที่ 07/02/2012   14:39:09
กีฬาสีสัมพัน์ปีการศึกษา 2554 วันที่ 13/01/2012   11:57:15 article
เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 28/12/2011   14:26:41 article
กพช 20 ชม. ด่วน วันที่ 30/11/2011   09:13:51
กพช.โครงการประชาราษฎร์ สามัคคีต่อต้าน ยาเสพติด วันที่ 29/11/2011   10:40:47 article
กำหนดการปฐมนิเทศ วันที่ 24/11/2011   16:34:17 article
เลื่อนการปฐมนิเทศประเมินเทียบระดับ วันที่ 15/11/2011   10:56:41 article
ขยายเวลาการรับสมัคร วันที่ 02/11/2011   15:29:10 article
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษา วันที่ 14/10/2011   10:43:10 article
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 14/10/2011   10:37:47 article
ผลสอบหลักสูตร44 ออกแล้ว วันที่ 03/10/2011   16:19:27 article
แจ้งกำหนดประกาศผลสอบ กศน.เขตมีนบุรี วันที่ 30/09/2011   20:50:52 article
** เปลี่ยนแปลงสนามสอบ ** วันที่ 14/09/2011   16:45:04 article
กำหนดวันสอบปลายภาค1/54 วันที่ 13/09/2011   14:32:27 article
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมกิจกรรมในโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย วันที่ 01/09/2011   11:16:29 article
กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา วันที่ 25/08/2011   16:51:16 article
ประกาศผลประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 16/08/2011   14:25:35 article
งานวันแม่ 12 สิงหา 54 วันที่ 09/08/2011   11:12:24 article
ประชาสัมพันธ์งานโครงการ วันที่ 28/07/2011   13:25:37 article
วันโอลิมปิค วันที่ 20/07/2011   15:00:02 article
กพช.โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง วันที่ 08/06/2011   17:12:03 article
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554 วันที่ 03/05/2011   14:33:51 article
รับสมัครผู้เข้ารับประเมินเทียบระดับเก่า (สำหรับผู้สอบไม่ผ่าน) วันที่ 16/03/2011   11:02:39 article
เปิดรับสมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 10/03/2011   10:31:42 article
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 22/02/2011   12:59:04 article
โครงการอ่านหนังสือในดวงใจ วันที่ 10/02/2011   10:04:09 article
โครงการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติดสู่ชีวิตพอเพียงและคิดเป็น วันที่ 01/02/2011   09:24:15 article
กีฬาสี ปี 2553 วันที่ 29/12/2010   14:33:06
รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 17/12/2010   17:45:15 article
เตรียมงานลอยกระทง วันที่ 09/11/2010   11:11:22
การปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 05/11/2010   17:35:28
เปิดภาคเรียนที่ 2/2553 วันที่ 29/10/2010   13:32:26
เปิดรับสมัครบุคคลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วันที่ 28/10/2010   15:55:47 article
รายชื่อผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา ด้านประสบการณ์ (มิติที่ 2) วันที่ 23/09/2010   10:00:16 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 23/09/2010   10:06:57 article
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา วันที่ 21/06/2010   11:09:14
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม และวิธีเรียนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 19/05/2010   00:32:16 article
กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา วันที่ 19/05/2010   00:32:33 article
การสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 19/05/2010   00:32:48 article
รายชื่อผู้ผ่านประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2552 วันที่ 19/05/2010   00:33:02 article
รายชื่อและกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ด้านประสบการณ์ (มิติที่2) วันที่ 19/05/2010   00:33:14 article
กศน.เขตมีนบุรีย้ายที่ทำการใหม่ วันที่ 19/05/2010   00:33:26 article
กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา วันที่ 19/05/2010   00:33:38 article
ปิดรับสมัครนักศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่มและวิธีเรียนทางไกลใหม่ วันที่ 19/05/2010   00:33:52 article
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่มและวิธีเรียนทางไกล วันที่ 28/10/2009   13:27:47 article
วันปฐมนิเทศผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา วันที่ 12/12/2009   15:13:06 article
กำหนดการนักศึกษาพบกลุ่มและทางไกลควรทราบ วันที่ 12/12/2009   15:02:33 article
รับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจ อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 28/09/2009   09:38:20 article
บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษา กศน.เขตมีนบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 06/10/2017   10:19:20
สอบ N-NET วันที่ 07/02/2012   14:14:04
Headline วันที่ 22/06/2010   18:27:33
Headline วันที่ 22/06/2010   18:27:08
Headline วันที่ 22/06/2010   18:25:16
Headline วันที่ 22/06/2010   18:14:05
Headline วันที่ 22/06/2010   10:50:56
Headline วันที่ 22/06/2010   10:50:19
Headline วันที่ 22/06/2010   10:47:22
Headline วันที่ 22/06/2010   10:46:38
Headline วันที่ 22/06/2010   10:43:21
Headline วันที่ 22/06/2010   10:42:03
Headline วันที่ 21/06/2010   19:45:42
Headline วันที่ 21/06/2010   19:39:22Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี
ที่อยู่ :  53/7 ถ.สีหบุรานุกิจ : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ :10510
เบอร์โทร :  0-2517-6774 , 0-2517-0655     มือถือ :  -
อีเมล : minburi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : http://www.korsornorminburi.com