ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


E-mail
แบบเรียนกศน.
ภาษาอาเซียน
คลังสื่อกศน.
บ้านเกษตรพอเพียง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาวัดญาณสังวร


กิจกรรม กศน.เขตมีนบุรี

เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ กศน.เขตมีนบุรี  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคคลทั่วไป  ตลอดจนบุคลากรได้  เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านต่าง เช่น การศึกษาพื้นฐาน   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาตามอัธยาศัย   การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  การพัฒนาบุคลากร   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและโครงการพิเศษ/กิจกรรมพิเศษโครงการอบรมยาเสพติด
วันที่ 06/10/2017   11:39:25

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 กศน.เขตมีนบุรีจัดกิจกรรมอบรมยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ ชุมชนเคหะบางชัน

วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 2558
วันที่ 06/10/2017   11:42:33

 กศน.เขตมีนบุรี จัดอบรมการทำดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 06/10/2017   11:50:31

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 กศน.เขตมีนบุรีจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ ค่ายอู่ทอง สักทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 06/10/2017   12:02:01

ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 นายฐปนรรฆ์  ชุติชัยวิวัฒน์กุล ผอ.กศน.เขตมีนบุรี นำคณะครูและนักศึกษาเทียบระดับ จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาเทียบระดับครั้งที่ 1/2560 ณ จังหวัดสระบุรี

โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง
วันที่ 06/08/2015   13:51:32

วันที่ 17 กรกฎาคม  2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี และบุคลากร กศน.มีนบุรี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน ระยะที่ 2
วันที่ 06/08/2015   13:46:21

วันที่ 18-19 มิถุนายน  2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของสำนักงาน กศน. กทม
วันที่ 06/08/2015   13:41:02

วันที่ 9 กรกฎาคม  2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี

โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันที่ 06/08/2015   13:41:22

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี 

โครงการธรรมมะสัญจร
วันที่ 24/06/2015   15:32:42

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้จัด  โครงการธรรมมะสัญจร  

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของสำนักงาน กศน.กทม.ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน
วันที่ 24/06/2015   15:33:22

วันที่ 18-19 มิถุนายน  2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายผลเพื่อยก ระดับการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร (IPM)
วันที่ 24/06/2015   15:27:11

วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558

โครงการใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
วันที่ 10/06/2015   14:31:21

โครงการใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้จัด  โครงการใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม   ได้นำคณะครูและนักศึกษาไปทัศนศึกษา  ณ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง  วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอยุธยา  และ หลวงปู่ทวด กม44

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
วันที่ 27/05/2015   12:40:59

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   วันที่ 24 พฤษภาคม 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ใฝ่เรียนรู้ ชูคุณธรรม นำสามัคคีและคิดเป็น
วันที่ 27/05/2015   12:38:12

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ใฝ่เรียนรู้ ชูคุณธรรม นำสามัคคีและคิดเป็น  วันที่ 24 พฤษภาคม 2558

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2558
วันที่ 06/05/2015   15:24:47

การคุ้มครองผู้บริโภค 2522 - 2558 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2558

“โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ GFMIS”
วันที่ 06/05/2015   15:19:26

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ GFMIS

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด
วันที่ 23/04/2015   16:17:35

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดเรื่อง การปฏิบิติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานCPR (รุ่นที่ 3 )

การสอบปลายภาคเรียนที่2/57
วันที่ 10/03/2015   11:55:08

 วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 7-8 มกราคม 2558  ผอ.สุดสวาท คำแผง  และคณะครูกศน.เขตมีนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่2/2557   ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร
วันที่ 25/03/2015   10:53:58

      วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 นางสุดสวาท  คำแผง  ผอ.กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้ นางเพ็ญลดา  ชื่นโกมล ครูชำนาญพิเศษ และ คณะครู กศน.เขตมีนบุรี ได้สัมมนานักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  ณ โรงเรียน ทบอ.เพชราวุธวิทยา  กรุงเทพมหานคร


โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
วันที่ 26/03/2015   10:20:04

วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2558 นางสุดสวาท คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้นำ คณะครู กศน.เขตมีนบุรี  ไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ  ที่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ อำเภอ บรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกป่าชายเลน
วันที่ 08/04/2015   10:51:32

 

        วันที่ 3031 มีนาคม และ 1 เมษายน  2558 นางสุดสวาท คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้นำ คณะครู กศน.เขตมีนบุรี  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกป่าชายเลน ณ.เรือนจำเขากลิ้ง และศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลนกองทัพบก ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี

 


ติดตามผลและนิเทศการสอน
วันที่ 29/12/2014   14:36:09

        วันที่ 14  ธันวาคม  2557  นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้นางสุกัญญา บูรศิริรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ติดตามและนิเทศการสอนครูกศน.เขตมีนบุรี ณ ศูนย์การเรียนชุมชนเคหะชุมชนบางชัน  ศรช.วัดบำเพ็ญเหนือ และศรช.เจริญพัฒนา  ณ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 


สืบสานวัฒนธรรม 112 ปี เมืองมีน
วันที่ 29/12/2014   14:01:40

 วันที่ 12-21  ธันวาคม  2557  นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี นำคณะครูกศน.เขตมีนบุรี ร่วมจัดงานสืบสานวัฒธรรม 112 เมืองมีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ในงานมีการประกวดธิดาเมืองมีนบุรี ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ประกวดแดนเซอร์ลูกทุ่ง  นิทรรศการเมืองมีนบุรี  เกมส์ต่างๆ มีออกร้านค้าต่างๆ เสื้อผ้า อาหารเครื่องดื่ม  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 29/12/2014   13:54:26

 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี  มอบหมายให้คณะครู กศน.เขตมีนบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรูั เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2  ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 08/12/2014   09:47:35

 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์  ผอ.กศน.เขตมีนบุรี นำคณะครู กศน.และนักศึกษา จำนวน 200 คนร่วมกิจกรรม วางพานพุ่ม    และจุดเทียนชัย ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ

สอบเทียบระดับการศึกษาฯ สทศและกศน.
วันที่ 08/12/2014   11:20:05

 วันที่ 22-23 และ 29-30 พฤศจิกายน 2557 นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์  ผอ.กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา  บูรศิริรักษ์  ครูชำนาญการพิเศษ ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งการสอบของสทศ  และกศน. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเดินธรรมยาตรา - สมาธิarticle
วันที่ 04/06/2013   10:40:01

ผอ.นิตยา   เจริญสุข มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนกศน.เขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินประกอบริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเดินธรรมยาตรา-สมาธิ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 18 และ 23 พฤษภาคม 2556 

กศน.เขตมีนบุรี ขยายเวลาการรับสมัครเรียนarticle
วันที่ 15/11/2011   11:39:48

เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตมีนบุรี กศน.เขตมีนบุรี จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครเพิ่มในวิธีการศึกษาแบบพบกลุ่มและประเมินเทียบระดับ

ประมวลภาพการสอบปลายภาคarticle
วันที่ 06/10/2011   11:58:34

กศน.เขตมีนบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทยarticle
วันที่ 14/09/2011   11:15:20

นักศึกษา กศน.เขตมีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมงานโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในงานมีกิจกรรมและสาระความรู้ต่างๆมากมาย งานนี้นักศึกษายิ้มแก้วปริกลับมาเลยค่ะ

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี
ที่อยู่ :  53/7 ถ.สีหบุรานุกิจ : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ :10510
เบอร์โทร :  0-2517-6774 , 0-2517-0655     มือถือ :  -
อีเมล : minburi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : http://www.korsornorminburi.com