ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


E-mail
แบบเรียนกศน.
ภาษาอาเซียน
คลังสื่อกศน.
บ้านเกษตรพอเพียง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาวัดญาณสังวรเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ กศน.เขตมีนบุรี  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคคลทั่วไป  ตลอดจนบุคลากรได้  เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านต่าง เช่น การศึกษาพื้นฐาน   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาตามอัธยาศัย   การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  การพัฒนาบุคลากร   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและโครงการพิเศษ/กิจกรรมพิเศษโครงการธรรมมะสัญจร
วันที่ 24/06/2015   15:32:42

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้จัด  โครงการธรรมมะสัญจร  

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของสำนักงาน กศน.กทม.ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน
วันที่ 24/06/2015   15:33:22

วันที่ 18-19 มิถุนายน  2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายผลเพื่อยก ระดับการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร (IPM)
วันที่ 24/06/2015   15:27:11

วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558

โครงการใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
วันที่ 10/06/2015   14:31:21

โครงการใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้จัด  โครงการใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม   ได้นำคณะครูและนักศึกษาไปทัศนศึกษา  ณ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง  วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอยุธยา  และ หลวงปู่ทวด กม44

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
วันที่ 27/05/2015   12:40:59

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   วันที่ 24 พฤษภาคม 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ใฝ่เรียนรู้ ชูคุณธรรม นำสามัคคีและคิดเป็น
วันที่ 27/05/2015   12:38:12

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ใฝ่เรียนรู้ ชูคุณธรรม นำสามัคคีและคิดเป็น  วันที่ 24 พฤษภาคม 2558

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2558
วันที่ 06/05/2015   15:24:47

การคุ้มครองผู้บริโภค 2522 - 2558 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2558

“โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ GFMIS”
วันที่ 06/05/2015   15:19:26

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ GFMIS

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด
วันที่ 23/04/2015   16:17:35

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดเรื่อง การปฏิบิติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานCPR (รุ่นที่ 3 )

การสอบปลายภาคเรียนที่2/57
วันที่ 10/03/2015   11:55:08

 วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 7-8 มกราคม 2558  ผอ.สุดสวาท คำแผง  และคณะครูกศน.เขตมีนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่2/2557   ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร
วันที่ 25/03/2015   10:53:58

      วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 นางสุดสวาท  คำแผง  ผอ.กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้ นางเพ็ญลดา  ชื่นโกมล ครูชำนาญพิเศษ และ คณะครู กศน.เขตมีนบุรี ได้สัมมนานักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  ณ โรงเรียน ทบอ.เพชราวุธวิทยา  กรุงเทพมหานคร


โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
วันที่ 26/03/2015   10:20:04

วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2558 นางสุดสวาท คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้นำ คณะครู กศน.เขตมีนบุรี  ไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ  ที่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ อำเภอ บรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกป่าชายเลน
วันที่ 08/04/2015   10:51:32

 

        วันที่ 3031 มีนาคม และ 1 เมษายน  2558 นางสุดสวาท คำแผง ผอ.กศน.เขตมีนบุรี ได้นำ คณะครู กศน.เขตมีนบุรี  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกป่าชายเลน ณ.เรือนจำเขากลิ้ง และศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลนกองทัพบก ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี

 


ติดตามผลและนิเทศการสอน
วันที่ 29/12/2014   14:36:09

        วันที่ 14  ธันวาคม  2557  นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้นางสุกัญญา บูรศิริรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ติดตามและนิเทศการสอนครูกศน.เขตมีนบุรี ณ ศูนย์การเรียนชุมชนเคหะชุมชนบางชัน  ศรช.วัดบำเพ็ญเหนือ และศรช.เจริญพัฒนา  ณ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 


สืบสานวัฒนธรรม 112 ปี เมืองมีน
วันที่ 29/12/2014   14:01:40

 วันที่ 12-21  ธันวาคม  2557  นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี นำคณะครูกศน.เขตมีนบุรี ร่วมจัดงานสืบสานวัฒธรรม 112 เมืองมีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ในงานมีการประกวดธิดาเมืองมีนบุรี ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ประกวดแดนเซอร์ลูกทุ่ง  นิทรรศการเมืองมีนบุรี  เกมส์ต่างๆ มีออกร้านค้าต่างๆ เสื้อผ้า อาหารเครื่องดื่ม  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 29/12/2014   13:54:26

 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี  มอบหมายให้คณะครู กศน.เขตมีนบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรูั เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2  ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 08/12/2014   09:47:35

 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์  ผอ.กศน.เขตมีนบุรี นำคณะครู กศน.และนักศึกษา จำนวน 200 คนร่วมกิจกรรม วางพานพุ่ม    และจุดเทียนชัย ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ

สอบเทียบระดับการศึกษาฯ สทศและกศน.
วันที่ 08/12/2014   11:20:05

 วันที่ 22-23 และ 29-30 พฤศจิกายน 2557 นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์  ผอ.กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา  บูรศิริรักษ์  ครูชำนาญการพิเศษ ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งการสอบของสทศ  และกศน. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

นิเทศและเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 08/12/2014   11:05:33

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา  บูรศิริรักษ์  ครู  ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศและเยี่ยมชม ศุนย์การเรียนชุมชนวัดบำเพ็ญเหนือและศุนย์การเรียนชุมชนเคหะชุมชนบางชัน มีกิจกรรม บายศรี สู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่แบบสนุกสนาน และเป็นกันเอง โดยเชิญตัวแทนชุมชน มาให้โอวาท และแนะนำตัวและสถานที่ชุมชน   พร้อมมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557
วันที่ 08/12/2014   10:58:40

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. กศน.เขตมีนบุรี  จัดโครงการ"ส่งเสุริมสุขภาพกายสุขภาพจิต" ให้กับนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9  ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบำเพ็ญเหนือ  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2557
วันที่ 08/12/2014   10:20:45
ประเมินภาคประสบการณ์ เทียบระดับการศึกษาฯประเมินภาคประสบการณ์ เทียบระดับการศึกษาฯ
วันที่ 10/11/2014   18:27:01

 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 กศน.เขตมีนบุรี จัดการดำเนินงานประเมินภาคประสบการณ์  เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กศน.เขตมีนบุรี 

ชุมนุมลูกเสือกศน.ครั้งที่ 2
วันที่ 29/07/2014   10:07:56

 วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557  กศน.เขตมีนบุรี นำโดย ท่านผอ.นิตยา  เจริญสุข  นำคณะครูและนักศึกษารวม 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือกศน.ครั้งที่ 2  ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
วันที่ 09/06/2014   10:30:54

นางนิตยา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้นางสาวจินตนา  อยู่สินธุ์        ครู ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนักศึกษา กศน.เขตมีนบุรี พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประมาณ 800 คน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบางเพ็งใต้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2557และตรวจสุขภาพนักศึกษา
วันที่ 12/05/2014   13:51:27

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00 -16.00 น. กศน.เขตมีนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และตรวจสุขภาพนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน ณ ศรช.วัดบางเพ็งใต้ และ ศรช.วัดบำเพ็ญเหนือ

ร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2กิจกรรมสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2
วันที่ 12/05/2014   13:18:49

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 กศน.เขตมีนบุรี พานักศึกษาและทหารกองประจำการ เข้าร่วม

กิจกรรม สุดยอดกศน. ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์ ชั้น 3  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์

กีฬาสี 57กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ประสานใจ กศน.เขตมีนบุรี ครั้งที่ 4
วันที่ 19/02/2014   15:05:42

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.เขตมีนบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ประสานใจสามัคคี กศน.เขตมีนบุรี ครั้งที่ 4 โดยมีท่านสก.วิรัตน์ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี   และผอ.วิมลรัตน์   ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี เป็นประธานจัดงานกีฬาสี ในกิจกรรมครั้งนี้ มีกีฬา ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน พร้อมมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ โดยมีนักศึกษากศน.เขตมีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 850 คน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

 

กิจกรรมเดินธรรมยาตรา - สมาธิarticle
วันที่ 04/06/2013   10:40:01

ผอ.นิตยา   เจริญสุข มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนกศน.เขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินประกอบริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเดินธรรมยาตรา-สมาธิ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 18 และ 23 พฤษภาคม 2556 

วันสงกรานต์article
วันที่ 15/05/2013   16:19:02

กศน.เขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ในวัที่ 10 เมษายน 2556 กิจกรรมมีขบวนแห่ ประเพณี 4 ภาคร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองมีน ข้าราชการและ เอกชนในเขตมีนบุรี กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

รับสมัครนักศึกษาใหม่
วันที่ 22/01/2014   10:53:39

กศน.เขตมีนบุรี ได้รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2556

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี
ที่อยู่ :  53/7 ถ.สีหบุรานุกิจ : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ :10510
เบอร์โทร :  0-2517-6774 , 0-2517-0655     มือถือ :  -
อีเมล : minburi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : http://www.korsornorminburi.com